Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση της Χαλκιάς oil A.E.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμου Εταιρείας με την επωνυμία  "ΧΑΛΚΙΑΣ oil Α.Ε." σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Σιφωνά με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στο 1ο ΧΛΜ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών στη Λαμία, προκειμένου να πάρουν απόφαση επί των θεμάτων της ημερήσια διάταξης

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των πεπραγμένων της χρήσεως 01/01/2014 - 31/12/2014

2. Έγκριση ισολογισμού και λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη γι ατη χρήση που έκλεισε στις 31/12/2014.

4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2014 καθορισμός αμοιβής αυτών.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος.

Λαμία 09/09/2015

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Χαλκιάς Νικόλαος

 

ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΕ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.PDF